ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد...

***  می‍‍‍رومتابستردریایشب می‌سپارمآتششعرمبهلب بوسه‌ایازجنسمردمشرقی می‌زنمبرغصه‌ها،باسوزتب *************** می‌نویسمقصهازشرمزمین می‌زنمشیپوررسواییدین اینزمانکوچانسانیتاست تالجن،تامرگ،تارسواترین *************** تاغزلصدهاستارهراهدور آسماندرگیرشب،عاریزنور ابرها،مغلوبآتش‌هایسرد نغمه‌هایسرخوشی‌مانسوتوکور ***************   *************** جان شعر حسرتم از غصه مرد کاغذ مردانگی را باد برد این ترانه اعتراضی خسته است آن غرور شعر بی‌پروا فسرد *************** فصلسردهرزگیدر
/ 11 نظر / 6 بازدید
دی 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
3 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
5 پست
قصه
1 پست
برگ
1 پست