تو مقدسی...

 

 

عشق با نام تو زيباست علي

ياد تو گرمي دلهاست علي

 

در جهاني كه پر از تاريكيست

نور تو روشن شبهاست علي

 

ذكر تو در همه جانها جاريست

نامت الحق كه چه زيباست علي

 

بشكن اين يخ ز دل خسته دلان

حس پاكت پر گرماست علي

 

اينك اين لحظه ي معراج تو است

ديده ام محو تماشاست علي

 

اين منم! دربدر كوچه ي درد

عاشقت بين كه چه تنهاست علي

 

آه ازين حيله و نيرنگ و دروغ

اي تو تنها سخن راست علي

 

و گلويم پر بغض است، ببين!

اين سكوتم پر معناست علي

 

تو كجا اين من آلوده كجا؟

يك نظر از تو تمناست علي

 

ali.jpg 

 

اي وجودم با تو

همه بودم با تو

من اگر خسته ازين خسته ازآن

تار و پودم با تو

*****

غرق نورم با تو

پر غرورم با تو

از ستمهاي خزان مي لرزم

چه صبورم با تو

*****

تكه نانم با تو

شعر خوانم با تو

منم آن بسته به زنجير، غلام

كه عنانم با تو

*****

قصه دارم با تو

جان سپارم با تو

و حسودان همه از هم پرسند:

من چه كارم با تو؟

*****

دلپذيرم با تو

و اسيرم با تو

و به عشق تو دمي زاده شدم

و بميرم با تو

 

/ 9 نظر / 4 بازدید
نازنين

عيد ولايت اگرچه دير ولی مبارک ..... بسيار زيبا بود . دل دلایلی دارد که عقل به طور کلی ازآن بی خبراست.//// ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´ ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´ ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´ ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´ ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´ ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´ نازنين برگشته و چشم برا

نازنين

كاش مي شد از ميان ژاله ها جرعه اي از مهرباني را چشيد / در جواب خوبها جان هديه داد سختي و نامهرباني را نديد / كاش ميشد با محبت خانه ساخت يك اطاقش را به مرواريد داد / كاش مي شد آسمان مهر را خانه كرد و به گل خورشيد داد / كاش ميشد بر تمام مردمان پيشوند نام انسان را گذاشت / كاش مي شد كه دلي را شاد كرد بر لب خشكيده اي يك غنچه كاشت / كاش ميشد در ستاره غرق شد در نگاهش عاشقانه تاب خورد/ كاش مي شد مثل قوهاي سپيد از لب درياي مهرش آب خورد / كاش ميشد جاي اشعار بلند بيت ها راساده و زيبا كنم/ كاش مي شد برگ برگ بيت را سرخ تر از واژه رويا كنم/ كاش ميشد با كلامي سرخ و سبز يك دل غمديده را تسكين دهم....... راستي شعر مرا ميخواني ؟! ..... كاش تو خواننده شعرم باشي . (آپم .. حتما بيا )

ح.کرمی ( ازاوراد گل سرخ )

سلام ! از اينکه دوباره خواننده اين صفحه هستم خوشحالم . گوشم شنيد قصه ايمان و مست شد کو قسم چشم صورت ايمانم آرزوست

نازنين

ننوشتی همراه صميمی !!!!!!!!! ولی من بروزم . سر بزن ..........

:)

نازنين

__________________.## ________________.###* _____________.*###### _____________*###### ___________*####### __________*########. _________*#########. _________*######*###* ________*#########*## _______*##########* *# _____*###########_____* ____############ ___*##*######### ___*_____######## __________####### ___________*###### ____________*#####* ______________*####*

نازنين

من هنوز منتظر دست نوشته هاي خوشكلتم دوست عزيز . اينم هديه ولنتايني من به شما روز ولنتاین و سپندارمزگان را تبریک میگم . آبي آرام بلند باز هم از عشق ميگويد ...... به مناسبت روز ولنتاين و سپندارمزگان آپ شد . چشم براه نظرات شما خوبان

نازنين

________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _happy _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ __valentine_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___ day ____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____________________¤¤¤¤¤¤ ______________________

دلتنگ دلتنگی های آسمان

"....قطاری که نزدیک و نزدیکتر می آید. هارمونی يکنواخت چرخها, چرخهایی که سالهای سال نقطه تلاقی اين دو خط موازی را در دور دستها جسته اند....." "تلاقی" آخرين دستنوشته "دلتنگ دلتنگی های آسمان" در انتظار نگاه گرمتان است!